Algemene voorwaarden van Restyles / uwHostingwinkel

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en leveringen van Restyles  / uwHostingwinkel.
Versie 2.0 Juni 2016.

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Aanbiedingen en Overeenkomsten
Artikel 3 – Prijs en Betaling
Artikel 4 – Verplichtingen Leverancier
Artikel 5 – Verplichtingen Opdrachtgever
Artikel 6 – Domeinnamen en IP-adressen
Artikel 7 – Connectiviteit
Artikel 8 – Beveiliging
Artikel 9 – Opschorting/Beëindiging
Artikel 10 – Intellectuele eigendom/vrijwaring
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Overmacht en Storingen
Artikel 13 – Slotbepalingen

Artikel 1 – Definities

Leverancier: Restyles  / uwHostingwinkel gevestigd te Den Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68603142
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Leverancier een overeenkomst tot levering van producten en/of Diensten heeft afgesloten.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Leverancier op grond waarvan door Leverancier Diensten ten behoeve van de Opdrachtgever worden verricht.
Systemen: De door Leverancier geëxploiteerde en in beheer zijnde serverinrichting alsmede de aan haar door toeleveranciers beschikbaar gestelde hard- en softwarefaciliteiten.
Website: Alles websites van Restyles Hosting, waaronder, maar niet beperkt tot, www.uwhostingwinkel.nl
Diensten: de specifieke Diensten die Leverancier met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst danwel offerte.
Algemene Voorwaarden: het onderhavige document

Artikel 2 – Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of Diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
2.2 Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Leverancier, tenzij anders aangegeven in de offerte.
2.3 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Leverancier het recht de prijzen hierop aan te passen.
2.4 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken, of niet voorkomen, in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Leverancier heeft het recht om Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
2.6 Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
2.7 De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Leverancier.
2.8 Leverancier behoudt zich het recht voor de toepasselijke Algemene Voorwaarden te wijzigen indien zij daartoe aanleiding ziet. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Leverancier of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
2.9 Voor bepaalde Diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekend gemaakt.
2.10 Behoudens indien schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd, tenzij de Overeenkomst tenminste één maand voor het einde van de abonnementsperiode tegen het einde van de overeengekomen periode door een daartoe bevoegde persoon, onder vermelding van de domeinnaam en abonnementsvorm danwel andere dienst waarop de op te zeggen overeenkomst betrekking heeft, schriftelijk danwel per e-mail wordt opgezegd.
2.11 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Leverancier gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Leverancier is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
2.12 Door Leverancier opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
2.13 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.14 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Prijs en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dienen vooraf te worden voldaan. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen te zijn betaald binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
3.4 Bij niet tijdige betaling, danwel ingeval een automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, is Leverancier gerechtigd met onmiddellijke ingang de levering van haar Diensten op te schorten. Indien Opdrachtgever alsnog aan Leverancier betaalt, zal Leverancier binnen drie werkdagen na de ontvangst van de betaling van de abonnementskosten de opschorting van haar Diensten ongedaan maken.
3.5 Indien Leverancier ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in de Overeenkomst tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden de kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
3.6 Leverancier is gerechtigd de Algemene Voorwaarden, overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving of per e-mailbericht aan de opdrachtgever aan te passen. Leverancier kan haar prijzen jaarlijks aanpassen aan de algemene prijs- en kostenstijgingen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar gemaakte aanzienlijke aanpassing van prijzen en tarieven, die de normale prijsstijgingen als bedoeld in dit artikel aanmerkelijk overschrijden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen veertien (14) werkdagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst onder vermelding van de relevante gegevens, waaronder de domeinnaam en de abonnementsvorm danwel andere dienst waarop de overeenkomst betrekking heeft, op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Leverancier genoemde datum waarop de prijs- en/of tariefaanpassing inwerking zou treden.
3.7 De in artikel 3.3 opgenomen betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Leverancier de verschuldigde bedragen niet binnen de betalingstermijn heeft ontvangen, zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de bedoelde betalingstermijn nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uithanden worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderzijds, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
3.8 Ook ingeval Leverancier haar Diensten vanwege een tekortkoming van Opdrachtgever heeft opgeschort, danwel de toegang tot de door Opdrachtgever afgenomen Diensten heeft ontzegd, is Opdrachtgever onverkort gehouden tot betaling van de overeengekomen abonnementsprijs tot het moment dat de Overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd danwel is ontbonden.

Artikel 4 – Verplichtingen Leverancier

4.1 Leverancier spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
– het aan Opdrachtgever verlenen van aansluiting op de Systemen voor de in de Overeenkomst bepaalde Diensten van Leverancier;
– het tot stand brengen en het in stand houden van de verbinding die via de Systemen met het internet gemaakt kunnen worden;
– de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
Leverancier zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten naar behoren aan Opdrachtgever te leveren, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
4.2 Leverancier zal zich inspannen voor de beschikbaarheid van de overeengekomen Diensten. Leverancier kan echter geen onbelemmerde toegang tot de Systemen en de Diensten garanderen, noch kan Leverancier garanderen dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Diensten.
4.3 Ten behoeve van het beheer van de Systemen van Leverancier is Leverancier gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Systemen(tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de Systemen, danwel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die Systemen.
4.4 Leverancier onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mailen/of bestanden van Opdrachtgever en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is.
4.5 Behoudens voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, zal Leverancier de gegevens van Opdrachtgever niet aan derden verkopen en slechts aanwenden ten behoeve van persoonlijk gebruik in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder ook moet worden verstaan het onder de aandacht brengen van de Diensten van Leverancier en speciale aanbiedingen. Indien Opdrachtgever laatstbedoelde uitingen niet wenst te ontvangen, kan zij dat schriftelijk aan Leverancier kenbaar maken.

Artikel 5 – Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal in acht nemen alle door Leverancier kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies, beperkingen, zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere instructies op haar website, mededelingen via elektronische berichtgeving of anderszins.
5.2 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de aan haar toegekende domeinnaam, e-mailadres en inloggegevens. Leverancier is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voorzover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening.
5.3 Opdrachtgever onthoudt zich ervan andere opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan de Systemen.
5.4 Opdrachtgever zal de Diensten niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten danwel handelen in strijd met de strekking van deze Algemene Voorwaarden. Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of Leverancier, verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, verspreiden van onjuiste informatie, verspreiden van teksten en/of beeld-, geluidsmateriaal, dat kan worden beschouwd als een uiting van (danwel uitlokking van) racisme, (kinder)porno, seksuele intimidatie, discriminatie, belediging, vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van Systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen alsmede het verspreiden van virussen danwel het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of dataopslag door bijvoorbeeld spammen of hacken.
5.5 Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te maken. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het toepassen in zijn organisatie van de apparatuur,programmatuur van de door Leverancier te verlenen Diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedure en een adequaat systeembeheer. Opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid van de inhoud van zijn of haar website.
5.6 Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de desbetreffende contactpersoon van Opdrachtgever. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Leverancier anderen met behulp van de gebruikersnaam van de Diensten van Leverancier gebruik te laten maken.
5.7 Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
5.8 Opdrachtgever verstrekt hierbij Leverancier een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de Systemen van Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Leverancier geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier.
5.9 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
5.10 Communicatie vanuit Leverancier verloopt primair per e-mail. Indien Opdrachtgever van e-mailadres verandert zal dit aan Leverancier kenbaar gemaakt moeten worden.

Artikel 6 – Domeinnamen en IP-adressen

6.1 Indien Opdrachtgever Leverancier heeft verzocht te bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of e-mailadressen, zijn voorts de volgende bepalingen van toepassing.
6.2 Op alle aanvragen en gebruik van domeinnamen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedure van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder bijvoorbeeld de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie is aangewezen te beslissen over de verlening van domeinnamen. Leverancier vervult bij de aanvragen slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
6.3 Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van een registratie.Voor indiening van de aanvraag tot toekenning van een domeinnaam zal Leverancier door middel van raadpleging van de daartoe ingestelde databanken nagaan of de aan te vragen registratie beschikbaar is. Leverancier controleert echter niet op juistheid van de inhoud van de databanken en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Eerst de door de registrerende instantie goedgekeurde aanvraag kan worden beschouwd als een bevestiging van het feit van registratie. Als de aangevraagde domeinnaam niet beschikbaar is, zal Leverancier Opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
6.4 Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt dat indien Opdrachtgever een aanvraag indient voor meer dan één (1) domeinnaam en één (1) of meer van de aangevraagde domeinnamen niet worden toegekend, slechts overeenkomsten tot stand komen voor de registratie en de service voor de wel door de registrerende instantie toegekende domeinnamen.
6.5 Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden domeinnamen uitsluitend geregistreerd op naam van Opdrachtgever. Te allen tijde is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam en/of e-mailadressen.

Artikel 7 – Connectiviteit

7.1 Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van de periode van deze Overeenkomst.
7.2 Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
7.3 Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening bij elkaar opgeteld.
7.4 Leverancier kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Leverancier gerechtigd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.
7.5 Voor de Diensten waarbij het dataverkeer onder de Fair Use Policy (FUP) valt wordt de volgende definitie gehanteerd om te bepalen of het gebruik van Opdrachtgever binnen deze policy valt. Vijf maal de gemiddelde hoeveelheid dataverkeer van alle gelijkwaardige afgenomen Diensten.

Artikel 8 – Beveiliging

8.1 Leverancier zal zich inspannen voor een deugdelijke beveiliging van de dienst en is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
8.2 Opdrachtgever dient ervoor in te staan dat de door hem geleverde data vrij zijn van virussen en andere technische faciliteiten, die een gevaar voor de beveiliging danwel de privacy kunnen opleveren.
8.3 Indien Opdrachtgever merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Diensten van Leverancier dient hij dit binnen drie dagen schriftelijk danwel per e-mail aan Leverancier te melden. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van haar Diensten ten gevolge mocht hebben.

Artikel 9 – Opschorting/Beëindiging

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, danwel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of Opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens Leverancier te voldoen, is Leverancier, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen Diensten op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijnen onverminderd de aan Leverancier verder toekomende rechten. Opdrachtgever is gehouden de overeengekomen abonnementsprijs te betalen, totdat de Overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, danwel ontbonden, althans beëindigd.
9.2 Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de Overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
9.3 Leverancier kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever‚ al dan niet voorlopig ‚ surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien Opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling tracht te treffen om haar schulden te saneren, danwel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtgever is verplicht Leverancier terstond in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10 – intellectuele eigendom/vrijwaring

10.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegever. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal zij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.2 Behoudens het geval dat Leverancier een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft Opdrachtgever het recht één (1) reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan: te maken. Onder reservekopie wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur ingeval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
10.3 Indien voor het afnemen van een Dienst gebruik van software van Leverancier nodig is, wordt aan Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie verstrekt om de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor de Dienst. Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan nodig voor het normale gebruik van de Dienst. Opdrachtgever onthoudt zich van het aanbrengen van enige wijziging of toevoeging in of het verwijderen van (delen van) de software. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden gebruik van de software en de daarbij behorende documentatie te laten maken.
10.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangeleverde data geen inbreuk kunnen maken op enig geldend recht van intellectueel eigendom van derden en dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle schade en kosten welke ten laste van Leverancier mochten komen als gevolg van vorenbedoelde aanspraken van derden.
10.5 Indien Leverancier door Opdrachtgever, danwel een derde, erop attent gemaakt wordt dat Opdrachtgever (mogelijk) in strijd handelt met enig (intellectueel eigendoms)recht van een andere Opdrachtgever danwel een derde, is Leverancier gerechtigd Opdrachtgever met onmiddellijke ingang toegang tot haar Diensten te ontzeggen, en de data van Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, ontoegankelijk te maken, zonder dat Opdrachtgever terzake aanspraak kan maken op schadeloosstelling.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier of haar leidinggevend personeel, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of een derde ten gevolge van een (toerekenbare)tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of enige andere verplichting van Leverancier jegens Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Leverancier is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel en tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het bedrag dat Leverancier voor de geleverde Diensten en/of producten heeft ontvangen, met een maximum van €500,-.
11.2 Ingeval vanwege opzet of grove schuld van Leverancier laatstgenoemde aansprakelijk mocht zijn voor het niet verkrijgen van een correct aangevraagde domeinnaam, is de maximale schadevergoeding waarop Opdrachtgever aanspraak heeft beperkt tot het bedrag gelijk aan het bedrag dat voor registratievan die domeinnaam gedurende één (1) jaar aan de registrerende instantie moet worden betaald.
11.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan vermogensschade als gevolg van directe schade en zuivere vermogensschade, waaronder bedrijfsschade, winstderving,schade door dataverlies, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van de Diensten van Leverancier danwel het internet, schade ontstaan door het uitlekken van data, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.
11.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruikmaken van de Diensten van Leverancier.
11.5 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Diensten van Leverancier door Opdrachtgever, waaronder onvoldoende naleving door Opdrachtgever van enige verplichting jegens Leverancier, al dan niet voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.
11.6 Opdrachtgever die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Leverancier voortvloeiende schade.

Artikel 12 – Overmacht en Storingen

12.1 Leverancier heeft het recht om haar Systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Leverancier zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
12.2 Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
12.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
12.4 Ingeval Leverancier wegens een niet toerekenbare tekortkoming die langer dan twee maanden voortduurt niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen. De gevolgen van deze opzegging, zullen steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn.

Artikel 13 – Slotbepalingen

13.1 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier, is Opdrachtgever niet gerechtigd enige rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de rechtsbetrekking met Leverancier, waaronder deze Algemene Voorwaarden, over te dragen.
13.2 Opdrachtgever dient iedere adreswijziging, danwel iedere andere relevante wijziging, onder vermelding van de desbetreffende domeinnaam en abonnementsgegevens onverwijld schriftelijk dan wel per e-mail te melden aan Leverancier.
13.3 Alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
13.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
13.5 De door Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Leverancier, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
13.6 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
13.7 De geschillen die tussen Leverancier en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen door partijen in onderling overleg worden opgelost. Indien partijen geen oplossing kunnen bereiken, zullen de geschillen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Arnhem, tenzij partijen gezamenlijk een andere procedure overeenkomen.